Algemene verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN “FeMa”, AANBEVOLEN AAN DE LEDEN VAN DE BELGISCHE BEROEPSVERENIGING VAN HANDELAREN IN BOUWMATERIALEN, VASTGESTELD IN DE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 28 APRIL 2004 TE BRUSSEL.

I. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle door de verkoper gedane offerten (met inbegrip van deze gedaan aan alle natuurlijke of rechtspersonen die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden producten verwerven of gebruiken, hierna consumenten genaamd) evenals alle door hem gesloten verkoopovereenkomsten (met inbegrip van deze met consumenten) onderworpen aan de volgende voorwaarden, die de koper verklaart te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

II. OFFERTEN EN BEVESTIGINGEN

a) Alle offerten zijn, tenzij anders vermeld, vrijblijvend.

b) Alle koopovereenkomsten gesloten door tussenpersonen, zoals vertegenwoordigers, agenten, enz., verbinden de verkoper slechts nadat deze ze schriftelijk bevestigd heeft of er een begin van uitvoering aan gegeven heeft, zelfs indien de verkoper zou nagelaten hebben voorgaande koopovereenkomsten schriftelijk te bevestigen. Deze bepaling is niet toepasselijk op offerten gedaan aan of verkopen gesloten met consumenten.

c) De koper wordt verondersteld akkoord te gaan met de inhoud van de bevestiging van de verkoper, indien hij niet binnen de vier dagen schriftelijk zijn eventuele opmerkingen aan de verkoper heeft doen kennen.

III. TAKSEN

Alle taksen van welke aard ook, die de bouwmaterialen of hun vervoer belasten, met inbegrip van de nieuwe taksen die zouden ingesteld of van toepassing worden in de loop van de uitvoering van de koopovereenkomst, zijn ten laste van de koper.


IV. LEVERINGEN EN RISICOS

a) De goederen worden steeds voor rekening en op risico van de koper vervoerd, zelfs indien de prijs vastgesteld is franco bestemming.

b) De koper verbindt er zich toe om op de leveringsdatum de nodige arbeidskrachten en het nodige materieel ter beschikking te stellen om onmiddellijk na aankomst van de goederen een snelle lossing te verzekeren.

Indien de koper in gebreke blijft zulks te doen, zal de verkoper de hieruit voortvloeiende bijkomende kosten in rekening brengen.

c) Indien de levering overeengekomen is franco op vrachtwagen, werf of magazijn van de koper, is de verkoper slechts verplicht op deze plaatsen te leveren voor zover zij veilig en op normale wijze met de beladen vrachtwagen kunnen worden bereikt. Indien dit niet mogelijk blijkt, is de verkoper gehouden zo dicht mogelijk bij het magazijn of de werf, op die plaats waar hij met zijn vervoermiddel veilig kan geraken, naast het vervoermiddel te lossen. In dit geval vertoeven de goederen op risico van de koper op de plaats waar zij gelost werden.

d) De verpakkingen waarvan de waarde afzonderlijk in rekening wordt gebracht, moeten franco en in goede staat teruggezonden worden binnen de dertig dagen volgend op de levering. De verpakkingen die in slechte toestand terugkeren blijven slechts gedurende vijftien dagen ter beschikking van de koper bewaard.

e) Onverminderd het bepaalde in artikel V c) worden geleverde materialen niet teruggenomen. Wanneer de verkoper in bepaalde uitzonderlijke gevallen er in toestemt geleverde materialen terug te nemen, dan zal dit geschieden aan tachtig procent van de gefactureerde waarde. Het verschil maakt dan de vergoeding uit voor de behandelingskosten.

V. AANVAARDING EN KLACHTEN

a) Geen enkele klacht, met uitzondering van deze voor verborgen gebreken is nog ontvankelijk indien de grieven, nauwkeurig omschreven, niet binnen de drie werkdagen per aangetekend schrijven, per telefax of per E-mail door de koper aan de verkoper zijn verzonden.
b) De geleverde goederen die het voorwerp van een klacht uitmaken, moeten door de koper onaangeroerd bewaard worden zoals ze waren op het ogenblik van het lossen, totdat de verkoper de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken, waartoe hij zonder uitstel verplicht is over te gaan. Gedurende het onderzoek van de klacht door de verkoper, zal de koper de geleverde goederen op zulk een wijze opslaan of bewaren, dat verdere beschadiging of vernieling wordt verhinderd.
Behoudens in geval van opzet of van grove fout, zijn de verkoper noch zijn onderaannemers aansprakelijk indien ter gelegenheid van de levering schade werd toegebracht aan zaken die de koper onder zijn bewaring heeft.

c) In geval de verkoper de gegrondheid van de ingediende klacht erkent, zal, behoudens andersluidende wettelijke of contractuele bepalingen, zijn verplichting er toe beperkt zijn de betwiste goederen te vervangen, met uitsluiting van gelijk welke vergoeding.

d) Behalve in geval van verborgen gebrek, geldt de verwerking der materialen altijd als aanvaarding ervan.

e) Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van geleverde goederen op te schorten.

f) De controle over de geleverde hoeveelheden zal tegensprekelijk bij de aankomst geschieden met de chauffeur of met de vervoerder. Behoudens in geval van een klacht die binnen een termijn van drie werkdagen werd ingediend en als gegrond werd erkend, zijn partijen gebonden door de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrief of de afleveringsbon.

g) Wanneer de behoorlijke kwaliteit van de materialen betwist wordt, beperkt de verantwoordelijkheid van de verkoper zich, behoudens andersluidende wettelijke of contractuele bepalingen, uitsluitend tot de waarde van de ondeugdelijke producten en tot de tussenkomst van de fabrikant/leverancier.

VI. LEVERINGSTERMIJN

a) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de in de orderbevestigingen vermelde leveringstermijnen opgegeven ten titel van inlichting en zonder waarborg.

Ten aanzien van consumenten wordt de leveringstermijn zo exact mogelijk vooropgesteld. Alleen de consument kan de verkoopovereenkomst ontbinden indien, behoudens gevallen van overmacht, de levering meer dan vier weken na het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn nog niet plaats heeft gehad.

b) De leveringstermijn begint te lopen bij de ontvangst van een volledige en regelmatige bestelling.

c) Zelfs in geval een vaste leveringstermijn werd overeengekomen, kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden wegens overschrijding van de leveringstermijn, indien deze overschrijding te wijten is aan overmacht of gelijk welke oorzaak buiten de controle van de verkoper.

Worden onder meer uitdrukkelijk als overmacht aanzien: vorst, brand, natuurrampen, rellen, schaarste aan vervoermiddelen, onderbreking van het vervoer, vertraging bij levering door een leverancier, staking, lockout, oorlog, maatregelen afgekondigd door de overheden die de levering onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan zulks op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst het geval was, alsmede alle andere oorzaken waardoor de bevoorrading buiten de wil van de verkoper zou worden gestoord.

d) In geval van overmacht in de zin van littera c) zal de leveringstermijn niet alleen met een evenredige duur worden verlengd, maar tevens met een redelijke termijn, rekening houdende met de verbintenissen die de verkoper tegenover derden heeft aangegaan.

VII. BETALINGEN

a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn al de facturen van de verkoper contant betaalbaar zonder korting tenzij anders bedongen en schriftelijk bevestigd, op diens woonplaats of op diens maatschappelijke zetel.

De vertegenwoordigers van de verkoper zijn niet bevoegd om betalingen te innen.

b) De nietbetaling,zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of van een handelseffect heeft tot gevolg dat:

1. Alle overige openstaande vorderingen, met inbegrip van nog niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden;
2. Alle door de verkoper verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen;
3. Ten aanzien van handelstransacties die niet onder het toepassingsgebied vallen van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (waaronder verkopen aan de consumenten) zullen alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest afwerpen gelijk aan de wettelijke interestvoet, verhoogd met 2%. Bovendien zal ieder onbetaald bedrag door het loutere feit van de wanbetaling van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning verhoogd worden met de onder 4(i) hieronder vermelde forfaitaire schadevergoeding.
4. Ten aanzien van de handelstransacties met ondernemingen, zoals omschreven in de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties zullen, na het verstrijken van de afgesproken betalingstermijn, of zo er geen betalingstermijn werd afgesproken, na het verstrijken van de wettelijk bepaalde betalingstermijn alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest afwerpen gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in artikel vijf van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien heeft de verkoper, onverminderd de vergoeding voor gerechtskosten volgens het Gerechtelijk Wetboek (kosten van exploten en betekeningen, kosten van onderzoeksmaatregelen zoals deskundigenonderzoek, registratierechten…) recht op een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten, ontstaan door de betalingsachterstand. Deze schadeloosstelling, waarvan de koper het redelijke karakter erkent, wordt als volgt bepaald: door aan het verschuldigd bedrag toe te voegen:

(i) de navolgende forfaitaire verhoging:

- met 15% op het deel van het bedrag gelijk aan of kleiner dan € 2500,00
- met 10% op het deel van het bedrag tussen de € 2.500,01 en € 12.500,00
- met 5% op het deel van het bedrag tussen de € 12.500,01 en € 25.000,00
- met 2,5% op het deel van het bedrag boven de € 25.000,01

met een minimum van 75€ ten titel van onherleidbare forfaitaire vergoeding van buitengerechtelijke aanmanings-, opvolgings- en incasseringskosten, onverminderd het recht van de koper om overeenkomstig artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek, betalingstermijnen te vragen.

EN

(ii) en titel van invorderingskosten, alle wegens de betalingsachterstand gemaakte advocatenkosten, zoals deze door de verkoper worden gespecificeerd en mits zij in verhouding staan tot de schuld in kwestie. De opgave van deze kosten zal door de raadsman van de verkoper geschieden in de loop van de gerechtelijke procedure en is op loutere voorlegging, finaal en bindend, doch kan, op grond van nieuwe feiten, onder meer bij nietnaleving door de debiteur van een aan hem toegestaan afbetalingsplan, worden herzien.

Indien deze schadeloosstelling het maximumbedrag zou overschrijden dat is bepaald in een krachtens de Wet van 2 augustus 2002 uitgevaardigd Koninklijk Besluit en om die reden nietig of onafdwingbaar zou zijn, komen partijen uitdrukkelijk overeen de schadeloosstelling van rechtswege tot het wettelijk toegestaan maximumbedrag te zullen herleiden.

5. De verkoper het recht krijgt zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de bestaande overeenkomsten ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd zijn recht op vergoeding van de door hem geleden schade

c) De uitgifte van wissels en orderbriefjes brengt geen schuldvernieuwing tot stand.

Alle kosten veroorzaakt door de uitgifte of de inning van handelseffecten, door gebrek van of vertraging in betaling, zoals b.v. protestkosten, retour van wissels of van kwitanties, zijn ten laste van de koper.

d) Zelfs nadat de verkoop bevestigd is, behoudt de verkoper zich het recht voor om zekerheden te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen. De verkoper is gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zolang zulke zekerheden hem niet gegeven werden. In dit laatste geval zal de verkoper het recht hebben om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

VIII. VERBREKING

a) Overmacht, zoals in artikel VI.c) hierboven omschreven, geeft de verkoper het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
b) In geval van verandering van de toestand van de koper, zoals overlijden, ontzetting, opsluiting of iedere andere beperking van bekwaamheid, ingeval de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, zijn handelsactiviteit geheel of gedeeltelijk stopzet, geval de koper overgaat tot vereffening, fusie of splitsing, in geval zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, behoudt de verkoper zich het recht voor om elke koopovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding.

c) Ten aanzien van overeenkomsten die met consumenten zijn gesloten, beschikt de verkoper slechts over het recht bedoeld in voorgaande alinea indien en voor zover de consument in gebreke is gebleven zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst uit te voeren, zoals onder meer in één der voormelde gevallen:
- De consument een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indient;
- Indien de consument in staat van kennelijk onvermogen verkeert;
- De kredietwaardigheid van de koper wezenlijk is aangetast.

IX. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER

Onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst, heeft de koper recht op schadevergoeding conform het gemeen recht, indien de verkoper zijn verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomt.

X. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a) Tot aan de volledige betaling en vervulling van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, kan de koper de eigendom van de geleverde goederen niet aan derden overdragen, noch de geleverde goederen in pand geven. Ingeval dit verbod niet wordt nageleefd, is de verkoopprijs onmiddellijk eisbaar.
b) De koper verbindt er zich toe om de verkoper onmiddellijk te verwittigen bij enige beslaglegging op goederen te zijner laste.

c)  De koper erkent dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 101 faillissementswet van 8 augustus 1997.

XI. GESCHILLEN

In geval van betwisting tussen partijen, om het even van welke aard, en om het even welke de plaats van levering is, zullen de rechtbank van het Arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd zijn.

XII. ALGEMENE CLAUSULES

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele voorwaarde waarvan de tekst voorkomt op de documenten van de koper, door de verkoper aanvaard wordt.

Van de voorgaande verkoopsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, in zover de verkoper daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

De nietigheid, ongeldigheid of afwezigheid van verbindend effect van een beding van deze algemene verkoopsvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bedingen van deze voorwaarden niet aan.

 

Heumatop bouwmaterialen met advies en begeleiding voor professionelen en doe-het-zelvers

HEUMATOP NV

Heiweg 1 - 2260 Heultje
T. 016 69 90 44  

F. 016 69 63 50
E. info@heumatop.be

BTW BE0441677424

BTW BE0467050248

Openingsuren BMB Heumatop bouwmaterialen

  • Weekdagen: 7 - 12u en 13u - 18u
  • Zaterdag: 8 - 12u  •  Zondag: gesloten

 

 

 

Bouwverlof = OPEN (8u-16u)

Afhalingen en Beperkte leveringen